Educators

קלייב לוטון
לימוד
קלייב לוטון הוא יושב הראש של המועצה היהודית של חבר העמים הבריטי, מלגאי של 3JW (המרכז הקהילתי היהודי הראשי בלונדון) ויועץ בכיר בפרויקט לימוד. קלייב עובד ברחבי העולם בפיתוח חינוכי ובענייני גיבוש קהילתי וגיוון עדתי.