Educators

דנה וייס
מכון הדר
דנה וייס עומדת בראש בית המדרש בישיבת הדר. היא בעל תואר ראשון בלימודי דתות מאוניברסיטת ניו יורק ותואר שני בתיאולוגיה מהרווארד. היא למדה ולימדה במגוון רחב של מסגרות לימוד יהודיות וביניהם – 'דרישה', מדרשת לינדנבאום ופרדס. בנוסף הייתה העורכת הראשית של כתב העת 'ממעמקים' לאומנות יהודית דתית.