Educators

הרב אביטל הוכשטיין
מכון הדר
אביטל הוכשטיין מנהלת את מכון הדר ישראל, ומלמדת בישיבת הדר בניו יורק שם היא גם חלק מהועדה המרכזת. היא עמיתה בתוכנית משכילות במכון שלום הרטמן, שם היא מלמדת וחוקרת מזה שנים רבות, יחד עם פרופ' חנה ספראי היא חברה את הספר 'נשים בחוץ נשים בפנים מקומן של נשים במדרש'. בנוסף, שוקדת אביטל על כתיבת דוקטורט באוניברסיטת בר אילן בחטיבה ללימודי מגדר.
קורסים